Rozstrzygnięcie oferty IV

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zawiadamia, że na umieszczone na stronie internetowej Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej ogłoszenie o realizację dzieła w ramach projektu LIDER IX nr LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018, w zakresie:

„Opracowanie dotyczące analizy właściwości fizykochemicznych pod kątem ich odporności na korozję oraz nanotwardości w przypadku struktur nanokrystalicznych oraz materiałów kompozytowych zawierających te stopy.”

otrzymano jedną ofertę w dniu 16 maja 2019 roku, o godzinie 18:03, która spełniała wszystkie warunki formalne opisane w ogłoszeniu. Z oferty tej wynika, że oferent Jolanta Gąsiorek posiada odpowiednie kompetencje oraz spełnia pozostałe wymagania określone w ogłoszeniu.

Z uwagi na brak innych ofert, w świetle przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych na Politechnice Wrocławskiej, zdecydowano się na zaakceptowania przesłanej oferty jako najkorzystniejszej. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną.

Rafał Mech
Rafał Mech
dr inż, adiunkt